Từ nhóm của bạn đã lựa chọn

{{x.TieuDe}}
Thành lập bởi {{x.TieuDeGroup}}
{{x.DiaDiem}}
Bắt đầu vào: {{x.ThoiGianBatDau}}
{{x.SoLuongFollow}} người tham dự

Sự kiện gần bạn nhất, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Card image cap
{{x.FeatureName}} Bắt đầu vào: {{x.ThoiGianBatDau}}
{{x.TieuDe}}

{{x.MoTa}}

Một số lĩnh vực