Việc làm phù hợp với bạn
Image Description
{{x.TieuDe}}
{{x.TenCongTy}}
Cập nhật: {{x.NgayLap}} - Bạn còn {{x.NgayHetHan}} ngày để ứng tuyển
{{x.DiaChiLamViec}}
Mức Lương: {{x.MucLuongTu}} Mức Lương: {{x.MucLuongTu}} - {{x.MucLuongDen}} Mức Lương: {{x.MucLuong}}
{{x.TieuDe}}
{{x.TenCongTy}}
Cập nhật: {{x.NgayLap}} - Bạn còn {{x.NgayHetHan}} ngày để ứng tuyển
{{x.DiaChiLamViec}}
Urgent Premium Top Management
Hình Thức: {{x.HinhThuc}}
Mức Lương: {{x.MucLuongTu}} Mức Lương: {{x.MucLuongTu}} - {{x.MucLuongDen}} Mức Lương: {{x.MucLuong}}
{{x.SoLuongFollow}} quan tâm